Home
Resultaten 1999 - 2014
Nieuws
Nieuwsbrief
Links
Begrippen en Referenties
Publicaties/Downloads
Contact
Campagne duurzaam inkopen
Faq
Via deze pagina blijft u op de hoogte van nieuws met betrekking tot de verschillende Duurzaamheidsmeters.
Lokale Energie Etalage staat online!

22 juli 2015 - Op 30 juni j.l. is de Lokale Energie Etalage (LEE) gelanceerd. Deze site geeft bestuurders, ambtenaren en lokale politici op een laagdrempelige en inspirerende manier inzicht in energieverbruik, opwekking van duurzame energie en energiebeleid op lokaal niveau van álle 393 gemeenten in Nederland. Hiermee worden ook de lokale bijdragen aan de doelstellingen van het SER energieakkoord zichtbaar gemaakt.

Om een zinvolle vergelijking met andere gemeenten te kunnen maken, wordt een analysemodel ontwikkeld om de prestaties van gemeenten in de juiste lokale context te plaatsen. De website is niet alleen bedoeld voor de gemeente, maar voor álle lokale spelers in de transitie naar een duurzame energievoorziening.

De website is in opdracht van het VNG Ondersteuningsprogramma Energie ontwikkeld door Klimaatverbond Nederland, KING, VNG International (i.s.m. FairBusiness) en Rijkswaterstaat (RWS). Op de site staat informatie verdeelt in vijf thema’s: Wonen, Bedrijven, Maatschappelijk Vastgoed, Duurzame energie en Mobiliteit. De LokaleEnergieEtalage.nl is gebaseerd op drie bronnen:

 • Reeds bestaande gegevens uit de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat (www.klimaatmonitor.databank.nl).
 • Een vragenlijst die door de projectgroep is ontwikkeld op basis van de Lokale Duurzaamheidsmeter

Gemeenten wordt niet alleen gevraagd de vragenlijst in te vullen maar ook te verwijzen naar inspirerende lokale iconen waarmee zij de energietransitie willen versnellen.

Voor detailinformatie wordt binnen de energie etalage verwezen naar Waarstaatjegemeente.nl van KING en naar de Klimaatmonitor van RWS-leefomgeving waar vele tientallen indicatoren te vinden zijn.

De betrokken partijen zien in de nationale energieatlas, die op dit moment wordt ontwikkeld o.l.v. de gemeente Amsterdam, een mooie aanvulling. Gemeenten kunnen dan naast de resultaten van de lokale inspanningen ook eenvoudig zien wat de potentie is van de verschillende soorten duurzame energieopwekking.

De ontwikkelaars van de site hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om de meest relevante en actuele informatie voor de lokale monitoring van het energieakkoord op een zo eenvoudig mogelijke wijze te presenteren in een beta-versie van de site. De komende zomermaanden verzamelen zij feedback van de klimaat- en energieprofessionals van gemeenten om in september de site te presenteren aan heel Nederland tijdens de SER-borgingscommissie.

De meeste gemeenten hebben de energie-enquête waarop een derde van de Lokale Energie Etalage gebaseerd is, ingevuld. Gemeenten die de energie-enquête nog niet hebben ingevuld, worden gevraagd dit met spoed te doen, zodat ook zij in het najaar de informatie over het gevoerde klimaat- en energiebeleid op de site kunnen zien.

Meer info en contact

Voor feedback en vragen over de website kunt u terecht bij info@lokaleenergieetalage.nl.

Voor specifieke vragen m.b.t. de Energie Enquête verzorgen we vanuit de Lokale Duurzaamheidsmeter de helpdesk: info@duurzaamheidsmeter.nl

Voor meer informatie over het VNG-ondersteuningsprogramma zie www.vng.nl/energie.

 

 


Lokale Energie Etalage 30 juni a.s. online

2 juni 2015 - De Lokale Energie Etalage brengt de lokale bijdrage van de uitvoering van het SER Energie akkood in beeld. Het doel is om op een laagdrempelig en inspirerende manier inzicht te bieden in het energieverbruik, de opwekking van duurzame energie en het energiebeleid van álle gemeenten in Nederland.

De gegevens zijn een selectie uit de vele gegeven van de Klimaatmonitor én de VNG Energie Enquete die ontwikkeld werd uit de Lokale Duurzaamheidsmeter. Het instrument zoemt in op de 5 thema's van het VNG Ondersteuningsprogramma: Wonen, Bedrijven, Maatschappelijk Vastgoed, Duurzame Energie en Mobiliteit.

Uniek is dat hiermee in één oogopslag zowel de inspanningen van de gemeente als de voortgang met betrekking tot de energietransitie in beeld wordt gebracht. Daarnaast zijn gemeenten uitgenodigd om de etalage te verfraaien met lokale iconen die gewenste ontwikkelingen illustreren.

Meer informatie

De Lokale Energie Etalage wordt ontwikkeld vanuit het VNG Ondersteuningsprogramma Energie en is een initiatief van de VNG, Rijkswaterstaat, KING gemeenten, VNG International/FairBusiness en Klimaatverbond Nederland.

Voor meer informatie over het VNG Ondersteuningsprogramma zie www.vng.nl/energie .


 


Toppers en rolmodellen op 'Rio aan de Maas'

31 mei 2012 - Voor de participanten van de conferentie ‘Rio aan de Maas’ die op 30 mei j.l. plaatsvond, is het duidelijk: Maatschappelijk Verantwoord Besturen betekent in deze 21ste eeuw: een vastberaden koers op duurzame ontwikkeling. Wat is hierin de rol en ervaring van lokale overheden? Wat zijn de belangrijkste factoren van succes om vooral lokaal duurzame ontwikkelingen aan te sturen?  

Deze vragen stonden centraal in de werkplaats georganiseerd door FairBusiness e.a..

 

Naast een korte presentatie van de toppers van de Lokale en Provinciale Duurzaamheidsmeter en de recente Duurzaamheidsmeter voor Waterschappen kwamen er 6 mensen uit de gemeentepraktijk aan het woord. De rolmodellen:

 • Wethouder Frank Hommel van Tholen over de ervaring en resultaten met het ECO XXI programma. Inkoopadviseur Ruud Oskamp van Alkmaar over duurzaam inkoopbeleid en het behalen van de titel Fairtradegemeente.
 • Adviseur Gosse de Boer over de ambities van Groningen de ‘duurzaamste stad’ van Nederland te worden en zich in 2009 wist op te werken tot een plaats in de top 3 van de lokale duurzaamheidsmeter.
 • Campagne coördinator Cecile van Nieuwegein over de motivatie van medewerkers mee te doen met de campagne Fietsen Scoort campagne.
 • Voorzitter Karel Balder van Millennium Comité Langedijk, dit jaar uitgeroepen tot meest inspirerende Millennium Gemeente van Nederland, over de succesvolle samenwerking met lokale ondernemers.
 • Duurzaamheids-coördinator John Willemse van Tynaarlo over hoe deze kleine gemeente slim gebruik maakt van de successen waarmee grote broer Assen afgelopen jaar de duurzaamste gemeenteprijs won.

De resultaten van de Duurzaamheidsmeter laten zien dat er de afgelopen jaren lokaal enorm veel vooruitgang is geboekt. De zes inspirerende praktijkverhalen illustreerden vervolgens mooi wat er door gemeenten wordt opgepakt en/of wordt ondersteunt om duurzaamheid lokaal concreet handen en voeten te geven.  

Succesfactoren

Zo’n 12 jaar ervaring met het ‘meten’ van lokale inspanningen om duurzame ontwikkeling biedt aardig wat inzicht wat lokaal factoren van succes zijn voor effectief sturen op duurzame ontwikkeling. Aan het publiek werd gevraagd welke 3 factoren volgens hun de meeste impact hebben voor een transitie naar een duurzame economie.  Vier succesfactoren sprongen er uit:

 1. Samenwerking met het lokale bedrijfsleven, privaat-publieke investeringen en projecten.
 2. Verankering in de organisatie: duurzaamheid borgen in beleid en capaciteiten in huis.
 3. Actief communiceren, o.a. de deelname aan campagnes en het behalen predicaten is een goeie manier om bewoners, bedrijven en organisaties actief te betrekken.
 4. (Burger)participatie, het erkennen, waarderen en ondersteunen van lokale initiatieven.

Onze man strakt in Rio

Thijs de la Court, die als vertegenwoordiger van de VNG en ambassadeur van de duurzaamheidsmeter naar Rio gaat, neemt de resultaten en aanbevelingen mee.  Voor, tijdens en na de top zullen zijn bevindingen te volgen zijn op zijn blog in/over Rio: www.thijsdelacourt.nl


Koplopers Lokale Duurzaamheidsmeter 2009 in het zonnetje

Op 9 september 2009, de Dag van de Duurzaamheid, huldigde minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken de zes koplopers van de Lokale Duurzaamheidsmeter 2009. Breda, Alkmaar, Nijmegen, Amersfoort, Tilburg en Groningen kregen als eerbetoon voor hun duurzame beleid een duurzaamheidsmeter uitgereikt in café Dudok te Den Haag.
 
Anno 2009 is het dringen aan de top. Veel gemeenten scoren dit jaar een voldoende of zelfs ruim voldoende. In vergelijking met de meting in 2004/2005, toen er een ‘dip’ werd geconstateerd, heeft duurzaamheid de laatste jaren hoog op de politieke agenda gestaan: er is in veel plaatsen duidelijk vooruitgang geboekt. Momenteel gaan Breda en Alkmaar aan kop, op de voet gevolgd door Nijmegen, Amersfoort, Tilburg en Groningen. Al deze gemeenten haalden meer dan 90% van de maximale score. Dat deze gemeenten duurzaamheid hoog in het vaandel dragen is niet onbekend: ook bij eerdere metingen bevonden zij zich in de kopgroep. Een speciale vermelding verdient Delft die net als Breda alle vragen van de lijst Planet met “ja” kon beantwoorden. Leidschendam-Voorburg valt op door hoge scores op de vragenlijst People.
 
Uitdagingen
Gemeenten hebben in 2007, in het zogeheten klimaatakkoord, heldere afspraken met minister Kramer gemaakt wat betreft het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering. De Lokale Duurzaamheidsmeter toont hoe lastig het voor veel gemeenten nog is om hierin het goede voorbeeld te geven. Gebruik van groene stroom en duurzaam papier is bij de meesten nu wel de norm. Dubbelzijdig kopiëren is echter lang niet overal de standaard en met het verduurzamen van de catering is nog duidelijk veel winst te behalen. Punten van discussie zijn de mogelijkheden voor duurzaam beheer van financiële reserves en of er nu wel of geen extra budget gereserveerd moet worden voor een eventuele meerprijs van duurzame aanbestedingen.
 
Dat de Lokale Duurzaamheidsmeter eveneens onderwerpen als burgerparticipatie, sociaal beleid en internationale samenwerking belicht, leverde aardig wat vraagtekens op: “wat heeft dit nu met duurzaamheid te maken?” Minister Ter Horst gaf duidelijk antwoord: “Duurzaamheid is meer dan het verlagen van CO2-uitstoot! Het uitgangspunt is People, Planet en Profit en de P van People wordt te vaak vergeten.” Dat er opvallend weinig gescoord wordt op de ambitie van tenminste 40% vrouwen aan de top, vond de minister een belangrijk punt van aandacht. Tot op heden konden maar drie gemeenten de twee vragen betreffende dit thema positief beantwoorden: Brummen, Bussum en Leidschendam-Voorburg.
 
Bron van inspiratie
Ter Horst toonde veel waardering voor de Lokale Duurzaamheidsmeter als inspiratiebron. “Ik ben om verschillende redenen enthousiast over deze lokale duurzaamheidsmeter. Ten eerste is het belangrijk dat we als overheid laten zien dat we onze verantwoording nemen. In het streven naar een duurzame samenleving heeft de overheid een voorbeeldfunctie en zeker op lokaal niveau, dicht bij de mensen, heeft dat effect. Ten tweede is de duurzaamheidsmeter transparant. Gemeenten kunnen op de website van elkaar zien waar ze staan. Dat leidt tot gezonde concurrentie, en het biedt mogelijkheden om van elkaar te leren. Als de één hoog scoort op een punt waar jij laag scoort dan is een telefoontje zo gepleegd.”

Developed with QwikZite (version 1.12)