Hollandse Delta

Profit
Maximale score: 145

Ketenverantwoordelijkheid

“Bij inkoopbeslissingen let u meestal op de prijs, kwaliteit en levertijd van een product. Neemt u ketenverantwoordelijkheid, dan let u ook op sociale en milieu aspecten. Zo heeft u effect op het gedrag van uw toeleveranciers, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden, rechten van werknemers en milieu.” Bron: MVO Nederland.

Als grootgebruiker (circa 50 miljard euro per jaar) is het Rijk, samen met provincies, waterschappen en gemeenten, een machtige speler in het veld van vraag en aanbod van duurzame producten, diensten en werken. Het accent wordt in dit subthema vooral gelegd op ketenverantwoordelijkheid. De eigen bijdrage van het waterschap aan het terugdringen van CO2-uitstoot via een duurzamere bedrijfsvoering is onderwerp van vragenlijst Planet, subthema CO2 & Energie.

Informatieve websites betreffende dit onderwerp zijn: www.agentschapnl.nl, www.pianoo.nl/duurzaaminkopen, www.duurzameoverheid.nl en www.mvonederland.nl
 

Maximale score: 49
 
2011
2013
1. Uw waterschap heeft de doelstelling van het Rijk om in 2015 100% duurzaam in te kopen overgenomen en een stappenplan uitgewerkt om dit te realiseren.
 4
 ja
 
 onbekend
a) Uw waterschap heeft de Verklaring Duurzaam Inkopen van Agentschap NL (voorheen SenterNovem) ondertekend en voldoet aan de afspraken die hieraan verbonden zijn, o.a. deelname aan de Monitor Duurzaam Inkopen van het Rijk.
 3
 ja
 
 onbekend
b) Uw waterschap paste in 2010 de criteria voor duurzaam inkopen al toe in meer dan 50% van zijn totale inkoopbudget (facilitaire diensten, aanbestedingstrajecten).
 2
 redelijk
 
 onbekend
c) Inkopers van uw waterschap hebben kennis van duurzame inkoopprocessen en worden hierop regelmatig bijgeschoold.
 3
 ja
 
 onbekend
d) Uw waterschap is een voorlichtingstraject gestart richting zijn belangrijkste (potentiële) leveranciers betreffende de eisen en kansen ten gevolge van het duurzaam inkoopbeleid.
 0
 nee
 
 onbekend
e) Uw waterschap is gestart met innovatief aanbesteden volgens de EMVI-methode voor ‘gunnen op waarde’.
 4
 ja
 
 onbekend
 
2011
2013
2. Uw waterschap hecht aan zijn voorbeeldrol en uitstraling als duurzame overheid en heeft een traject uitgelegd om de huishouding in zijn kantoren stapsgewijs te verduurzamen.
 4
 ja
 
 onbekend
a) In uw waterschap is een traject gestart voor het verduurzamen van de elektronische voorzieningen zoals verlichting en ICT.
 3
 ja
 
 onbekend
b) De schoonmaakdienst maakt gebruik van milieuvriendelijke middelen en materialen.
 3
 ja
 
 onbekend
c) 100% van het papier dat uw waterschap gebruikt, is afkomstig uit duurzame bronnen.
 2
 redelijk
 
 onbekend
d) Uw waterschap zorgt ervoor dat er een breed assortiment duurzame en Fairtrade producten wordt aangeboden in de eigen koffieautomaten, kantine en de catering.
 3
 ja
 
 onbekend
e) Uw waterschap kiest er bewust voor dat (een deel van) zijn financiële reserves op duurzame wijze worden beheerd en overige financiële diensten zoals de spaarloonregeling, verzekeringen, pensioenen e.d. te verduurzamen.
 0
 nee
 
 onbekend
 
2011
2013
3. Uw waterschap heeft zijn eigen grondstoffengebruik in kaart gebracht en ambities neergelegd voor meer hergebruik en/of vervanging door duurzamere alternatieven.
 3
 ja
 
 onbekend
a) Uw waterschap maakt uitsluitend gebruik van duurzaam geproduceerd hout of duurzame alternatieven.
 3
 ja
 
 onbekend
b) Uw waterschap streeft er bewust naar dat al zijn bulkgoederen als natuursteen, grind, beton etc. afkomstig zijn van duurzame bronnen en is dus permanent op zoek naar het meeste duurzame alternatief.
 3
 ja
 
 onbekend
Score voor dit onderwerp
40 van 49
(81.6%)
onbekend

Duurzame economie

Voor een transitie naar een duurzame economie en het aanjagen van duurzame ontwikkelingen, is samenwerking tussen verschillende spelers nodig. Waterschappen hebben er veel belang bij om private sectoren mee te krijgen om gezamenlijk de doelstellingen op het gebied van duurzaam waterbeheer te kunnen realiseren.
 

Maximale score: 50
 
2011
2013
4. Uw waterschap is erin geslaagd door een goede samenwerking in de waterketen en met gemeenten de kostenstijging voor burgers en bedrijven gedurende de laatste 4 jaar te beperken.
 3
 ja
 
 onbekend
a) Door een betere samenwerking is er de laatste jaren een hoger rendement van investeringen in de afvalwaterketen waarneembaar.
 3
 ja
 
 onbekend
b) Uw waterschap heeft door meer samenwerking op het gebied van belastinginning en ander ‘shared services’ de zogenoemde perceptiekosten voor burgers en bedrijven weten te verlagen.
 3
 ja
 
 onbekend
 
2011
2013
5. Samen met de provincie(s) voert uw waterschap een actief beleid om de land- en tuinbouw in uw gebied te verduurzamen.
 4
 ja
 
 onbekend
a) Uw waterschap werkt met de land- en touwbouwsector samen aan het realiseren van concrete doelstelling m.b.t. het terugdringen van grondwateronttrekking en watervervuiling.
 3
 ja
 
 onbekend
b) Uw waterschap werkt samen met de land- en tuinbouwsector aan het verbeteren van het peilbeheer ten behoeve van natuurvriendelijk waterbeheer.
 3
 ja
 
 onbekend
 
2011
2013
6. Uw waterschap heeft in het kader van zijn duurzaamheidsbeleid een specifiek programma en/of formele afspraken gemaakt met ‘grootgebruikers’ om zijn doelstellingen met betrekking tot duurzaam waterbeheer te realiseren.
 0
 nee
 
 onbekend
a) Uw waterschap voert samen met de provincie(s) een stimuleringsbeleid voor besparing van watergebruik bij grootverbruikers.
 0
 nee
 
 onbekend
b) Inzake het terugdringen van vuillast in oppervlakte- en rioolwater heeft uw waterschap in samenwerking met de provincie(s) bindende afspraken gemaakt met de grootste watervervuilers.
 0
 nee
 
 onbekend
c) Uw waterschap stimuleert het verminderen van de vuillast door C2C-initiatieven bij bedrijven en producenten te ondersteunen of te stimuleren.
 3
 ja
 
 onbekend
 
2011
2013
7. Uw waterschap speelt een proactieve rol bij de planning, (her)inrichting en het beheer van bedrijventerreinen om zorg te dragen voor duurzaam waterbeheer.
 3
 ja
 
 onbekend
a) In de afgelopen periode (4 jaar) heeft uw waterschap zijn stempel weten te drukken op het verduurzamen van bedrijventerreinen.
 2
 redelijk
 
 onbekend
 
2011
2013
8. In het buitengebied streeft uw waterschap er duidelijk naar dat diverse gebruiksfuncties zoveel mogelijk kunnen worden gecombineerd met natuur en recreatie en voert dit door in zijn peilbesluit.
 4
 ja
 
 onbekend
a) Uw waterschap stelt zijn gronden, waterwegen en eigendom (cultureel erfgoed) zoveel mogelijk beschikbaar voor recreatief medegebruik.
 3
 ja
 
 onbekend
b) Bij aanpassingen i.v.m. veiligheid – deltaplan wordt specifiek gekeken naar mogelijkheden om extra kansen te creëren voor recreatie en toerisme.
 3
 ja
 
 onbekend
c) Samen met de provincie zorgt uw waterschap ervoor dat alle zwemwaterlocaties aan de normen van de Europese Zwemwaterrichtlijn voldoen.
 3
 ja
 
 onbekend
Score voor dit onderwerp
40 van 50
(80.0%)
onbekend

Innovatie

Om ervoor te zorgen dat de toekomstige welvaart gebaseerd zal zijn op een duurzame en concurrerende economie, zal geïnvesteerd moeten worden in kennis en innovatie. Ook daar kan het waterschap een belangrijke rol in spelen.
 

Maximale score: 46
 
2011
2013
9. Uw waterschap stimuleert actief duurzame innovaties in het waterbeheer en heeft daarvoor samen met kennisinstituten en het bedrijfsleven een innovatieagenda opgesteld.
 4
 ja
 
 onbekend
a) Uw waterschap werkt mee aan meerdere onderzoeksprojecten gerelateerd aan duurzaam waterbeheer en/of voert pilot projecten uit.
 3
 ja
 
 onbekend
b) Uw waterschap ondersteunt initiatieven uit het bedrijfsleven en/of maatschappelijk veld ten dienste van duurzaam waterbeheer.
 3
 ja
 
 onbekend
 
2011
2013
10. Uw waterschap heeft zijn mogelijkheden voor duurzame energieproductie in kaart gebracht en op basis hiervan een beleidsstrategie voor realisatie uitgewerkt.
 4
 ja
 
 onbekend
a) Uw waterschap heeft concrete plannen (in de maak) om het geschatte potentieel aan rendabele duurzame energieproductie in de vorm van private-public partnerships te realiseren.
 3
 ja
 
 onbekend
b) Uw waterschap heeft een programma (in ontwikkeling) voor groene energieproductie gerelateerd aan de waterzuivering.
 3
 ja
 
 onbekend
c) Uw waterschap investeert in minstens één project om de productie van duurzame energie verder van de grond te tillen.
 3
 ja
 
 onbekend
 
2011
2013
11. Uw waterschap heeft verregaande ambities om zijn ecologische voetprint zoveel mogelijk te verkleinen door toe te werken naar gesloten kringlopen (in biosfeer en technosfeer, cradle-to-cradle concept).
 4
 ja
 
 onbekend
a) Benutten lokale grondstoffen uit watermilieu: uw waterschap neemt deel in projecten met betrekking tot het terugwinnen van fosfaten.
 3
 ja
 
 onbekend
b) Uw waterschap neemt deel in projecten met betrekking tot het (her)gebruiken van organisch restmateriaal zoals maaisel en bagger.
 0
 nee
 
 onbekend
c) Uw waterschap heeft een programma specifiek gericht op het verduurzamen van de (water)bouw die verder gaat dan de energieaspecten.
 0
 nee
 
 onbekend
 
2011
2013
12. Uw waterschap hanteert duurzaamheid expliciet en structureel als uitgangspunt bij de ontwikkeling van infrastructurele projecten.
 4
 ja
 
 onbekend
a) Uw waterschap zet zich in voor het toepassen van steeds meer duurzame technologie bij ontwerp, aanleg en onderhoud van zijn werken/infrastructuur (verhardingen, installaties, etc.).
 3
 ja
 
 onbekend
b) Uw waterschap streeft ernaar zijn infrastructuren zoveel mogelijk geschikt te maken voor multifunctioneel ruimtegebruik, bijv. dijken als basis voor windmolens.
 2
 redelijk
 
 onbekend
Score voor dit onderwerp
39 van 46
(84.8%)
onbekend

Totaal score:
2011: 119 van 145 (82.1%)
2013: onbekend