De Stichtse Rijnlanden

Process
Maximale score: 57

Institutionalisering

Verankering duurzaamheid in Bestuur, Organisatie, Planningcyclus en Communicatie.
 

Maximale score: 57
 
2011
2013
1. Uw waterschap heeft duurzame ontwikkeling uitgewerkt in een strategische visie op lange termijn.
 0
 nee
 
 onbekend
a) De strategische (lange termijn) visie van uw waterschap vindt zijn weerslag in het huidige bestuursprogramma.
 3
 ja
 
 onbekend
b) Het huidige bestuursprogramma hanteert duurzaamheid als uitgangsprincipe en heeft dit vertaald in prioriteiten om duurzame ontwikkelingen in het waterbeheer te bevorderen.
 3
 ja
 
 onbekend
c) Uw waterschap hecht belang aan zijn voorbeeldrol wat zich uit in een ambitieus strategisch plan om de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen (MVO beleid).
 0
 nee
 
 onbekend
 
2011
2013
2. Uw waterschap heeft richtlijnen ontwikkeld om ervoor zorg te dragen dat duurzaamheid op structurele wijze wordt meegenomen in beleids-, programma- en projectontwikkeling.
 3
 ja
 
 onbekend
a) Bij (grote) projecten wordt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) gemaakt.
 3
 ja
 
 onbekend
b) Duurzaamheid is een verplicht hoofdstuk/paragraaf in (voorstellen voor) projecten, programma’s, rapportages waar uw waterschap verantwoordelijkheid voor draagt.
 3
 ja
 
 onbekend
c) Uw waterschap beschikt over een MVO beleidsplan (in wording) dat gebaseerd is op de nieuwe ISO 26000 richtlijn.
 0
 nee
 
 onbekend
 
2011
2013
3. Uw waterschap heeft een lopend programma om het duurzaamheidsbeleid binnen de organisatie te verankeren en te verbeteren (lerende organisatie).
 0
 nee
 
 onbekend
a) Binnen het dagelijks bestuur is er een portefeuillehouder duurzaamheid/MVO.
 3
 ja
 
 onbekend
b) Binnen uw waterschap wordt op managementniveau duurzaamheid standaard meegenomen in zowel de bedrijfsvoering als de beleidscycli.
 0
 nee
 
 onbekend
c) Binnen uw waterschap worden het management en de stafleden regelmatig (bij)geschoold op het gebied van duurzame ontwikkeling en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 0
 nee
 
 onbekend
d) Het indienen van ideeën en initiatieven door het personeel voor het verduurzamen van de organisaties wordt aantoonbaar gestimuleerd en gewaardeerd.
 3
 ja
 
 onbekend
 
2011
2013
4. Uw waterschap publiceert jaarlijks een duurzaamheidsverslag of maatschappelijk jaarverslag.
 0
 nee
 
 onbekend
a) De eigen voorbeeldrol en prestaties op het gebied van duurzame bedrijfsvoering is een vast onderdeel van een publieksvriendelijk jaarverslag (burgerjaarverslag).
 0
 nee
 
 onbekend
b) Het jaarlijkse MVO- of duurzaamheidsverslag is gebaseerd op de GRI-richtlijnen of verwante instrumenten als de MVO Prestatieladder.
 0
 nee
 
 onbekend
c) Via uw website is eenvoudig en snel informatie te vinden over de visie en bijdragen van uw waterschap aan duurzame ontwikkeling.
 3
 ja
 
 onbekend
d) Uit de jaarlijkse inhoudelijke rapportage (bijv. het maatschappelijk jaarverslag) valt duidelijk een vooruitgang op te maken wat betreft de MVO-prestaties van uw waterschap.
 0
 nee
 
 onbekend
Score voor dit onderwerp
24 van 57
(42.1%)
onbekend
Extra inspanning (2011): Er is in 2012 een uitgebreide evaluatie uitgevoerd en op basis daarvan is een herijkte visie op MVO opgesteld, die de komende maanden wordt uitgewerkt in een samenhangend (strategisch) beleidsplan en vertaald in een concreet jaarlijks te evalueren Actieplan.
Totaal score:
2011: 24 van 57 (42.1%)
2013: onbekend