Rivierenland

Process
Maximale score: 57

Institutionalisering

Verankering duurzaamheid in Bestuur, Organisatie, Planningcyclus en Communicatie.
 

Maximale score: 57
 
2011
2013
1. Uw waterschap heeft duurzame ontwikkeling uitgewerkt in een strategische visie op lange termijn.
 3
 ja
 3
 ja
a) De strategische (lange termijn) visie van uw waterschap vindt zijn weerslag in het huidige bestuursprogramma.
 3
 ja
 3
 ja
b) Het huidige bestuursprogramma hanteert duurzaamheid als uitgangsprincipe en heeft dit vertaald in prioriteiten om duurzame ontwikkelingen in het waterbeheer te bevorderen.
 3
 ja
 2
 redelijk
c) Uw waterschap hecht belang aan zijn voorbeeldrol wat zich uit in een ambitieus strategisch plan om de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen (MVO beleid).
 4
 ja
 3
 redelijk
 
2011
2013
2. Uw waterschap heeft richtlijnen ontwikkeld om ervoor zorg te dragen dat duurzaamheid op structurele wijze wordt meegenomen in beleids-, programma- en projectontwikkeling.
 3
 ja
 3
 ja
a) Bij (grote) projecten wordt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) gemaakt.
 0
 nee
 1
 nauwelijks
b) Duurzaamheid is een verplicht hoofdstuk/paragraaf in (voorstellen voor) projecten, programma’s, rapportages waar uw waterschap verantwoordelijkheid voor draagt.
 0
 nee
 0
 nee
c) Uw waterschap beschikt over een MVO beleidsplan (in wording) dat gebaseerd is op de nieuwe ISO 26000 richtlijn.
 0
 nee
 0
 nee
 
2011
2013
3. Uw waterschap heeft een lopend programma om het duurzaamheidsbeleid binnen de organisatie te verankeren en te verbeteren (lerende organisatie).
 4
 ja
 4
 ja
a) Binnen het dagelijks bestuur is er een portefeuillehouder duurzaamheid/MVO.
 3
 ja
 3
 ja
b) Binnen uw waterschap wordt op managementniveau duurzaamheid standaard meegenomen in zowel de bedrijfsvoering als de beleidscycli.
 3
 ja
 2
 redelijk
c) Binnen uw waterschap worden het management en de stafleden regelmatig (bij)geschoold op het gebied van duurzame ontwikkeling en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 3
 ja
 1
 nauwelijks
d) Het indienen van ideeën en initiatieven door het personeel voor het verduurzamen van de organisaties wordt aantoonbaar gestimuleerd en gewaardeerd.
 3
 ja
 1
 nauwelijks
 
2011
2013
4. Uw waterschap publiceert jaarlijks een duurzaamheidsverslag of maatschappelijk jaarverslag.
 0
 nee
 0
 nee
a) De eigen voorbeeldrol en prestaties op het gebied van duurzame bedrijfsvoering is een vast onderdeel van een publieksvriendelijk jaarverslag (burgerjaarverslag).
 3
 ja
 0
 nee
b) Het jaarlijkse MVO- of duurzaamheidsverslag is gebaseerd op de GRI-richtlijnen of verwante instrumenten als de MVO Prestatieladder.
 0
 nee
 0
 nee
c) Via uw website is eenvoudig en snel informatie te vinden over de visie en bijdragen van uw waterschap aan duurzame ontwikkeling.
 3
 ja
 3
 ja
d) Uit de jaarlijkse inhoudelijke rapportage (bijv. het maatschappelijk jaarverslag) valt duidelijk een vooruitgang op te maken wat betreft de MVO-prestaties van uw waterschap.
 3
 ja
 2
 redelijk
Score voor dit onderwerp
41 van 57
(71.9%)
31 van 57
(54.4%)
Extra inspanning (2011): Veel wat hierboven MVO wordt genoemd, gebeurt bij ons onder de noemer van duurzaamheid en klimaat
Totaal score:
2011: 41 van 57 (71.9%)
2013: 31 van 57 (54.4%)