Terug naar de hoofdsite

In deze vragenlijst ligt het accent op de ecologische dimensie (Planet) van duurzame ontwikkeling. Om een compleet beeld te krijgen van het duurzaamheidsbeleid binnen het waterschap, is het belangrijk om ook de vragenlijsten Process, People en Profit in te vullen.

Wilt u direct de vragenlijst van dit thema invullen? Klik in het menu op 'Vragen' om van start te gaan.


Verwante begrippen: ecologisch kapitaal, natuurlijke hulpbronnen, ecosysteemdiensten, natuurbescherming, ecologische of mondiale voetafdruk.

De ‘P’ van Planet staat ook voor ‘Preserve’ (behoud) of ‘Perspectief’. Het gaat bij ‘Planet’ vooral om duurzaamheid in de tijd. Centraal staat hier het behoud, de bescherming en het beheer van de natuurlijke hulpbronnen. De overheid heeft als belangrijke taak het beheer, bescherming en zo nodig versterking van het ecologisch kapitaal (de producten en diensten die de natuur ons schenkt). Waterschappen richten zich hierin specifiek op het zorgdragen voor een duurzaam waterbeheer. De inrichting en het onderhoud van het watersysteem is een van de belangrijkste kerntaken van de waterschappen. Daarbij horen duidelijk verplichtingen ten aanzien van het terugdringen van CO2-uitstoot en de bescherming van kwetsbare plant- en diersoorten en ecosystemen. Duurzaam waterbeheer, gericht op onder andere aanpassingen aan klimaatverandering, vraagt eveneens om belangrijke investeringen.

Denk mondiaal, handel lokaal
Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit zijn belangrijke mondiale vraagstukken die de laatste jaren hoog op de politieke agenda’s zijn komen te staan. Waterschappen spelen een belangrijke rol om de Nederlandse ambities waar te maken. Hieronder een overzicht van belangrijke internationale afspraken en gerelateerde Nederlandse beleidskaders.

Relevante internationale afspraken, die ook Nederland in dit kader heeft ondertekend:

Relevante Nederlandse beleidskaders die hieraan gerelateerd zijn:

Opbouw van de vragenlijst Planet
De vragenlijst bestaat uit drie thema’s: 1) Reductie CO2-uitstoot & Energieverbruik (mitigatie, voorbeeldrol) 2) Natuur & Milieu (ecologische kwaliteit watermilieus) 3) Water & Ruimte