Terug naar de hoofdsite

In deze vragenlijst ligt het accent op de sociale dimensie (People) van duurzaamheidsbeleid bij waterschappen. Om een compleet beeld te krijgen van het duurzaamheidsbeleid binnen het waterschap, is het belangrijk om ook de vragenlijsten Process, Planet en Profit in te vullen.

Wilt u direct de vragenlijst van dit thema invullen? Klik in het menu op 'Vragen' om van start te gaan.


Verwante begrippen: participatie, democratie, zorg voor mensenrechten, burgerschap.

De ‘P’ van People staat vooral voor ‘Participatie’. Duurzaamheid is mensenwerk. Belangrijk is dat het toekomstbeeld van duurzame ontwikkeling breed gedragen wordt en dat niemand zich daarin buitengesloten voelt. Voor een sociaal-cultureel duurzame samenleving geldt het principe van sociale rechtvaardigheid (gelijke kansen, vrijheid, brede toegankelijkheid van voorzieningen en veiligheid) en het principe van maatschappelijke betrokkenheid (solidariteit en burgerschap). Bron: www.telos.nl, duurzaamheidsbalans 2006.

Denk mondiaal, handel lokaal
Het is belangrijk om lokale en regionale ontwikkelingen eveneens in een grotere context te plaatsen, voorbij de welvaart en welzijn binnen de eigen grenzen. Het actief bevorderen van mondiaal bewustzijn of actief wereldburgerschap biedt kansen voor meer begrip en lokaal draagvlak voor het naleven van internationale afspraken. Internationale samenwerking, binnen en/of buiten Europa, kan hier eveneens aan bijdragen. Relevante (inter)nationale afspraken:

Opbouw van de vragenlijst
De vragenlijst bestaat uit drie thema’s: 1) Sociaal beleid (voorbeeldrol) 2) Burgerparticipatie 3) (Internationale) Samenwerking

Centrale vragen die aan de basis liggen van deze vragenlijst zijn: